Türkiye'de Demiryolu Sektörü Serbestleştirildi

TCDD ile TCDD Taşımacılık AŞ arasında personelin kadrosu ve pozisyonlarıyla, demirbaş niteliğindeki diğer araç-gereç ve cihazların, çeken ve çekilen araçlar ve bunlarla ilgili diğer araç, gereç ve cihazların devrine, mülkiyeti TCDD’ye ait olan taşınmazlardan protokol ekindeki taşınmazların TCDD Taşımacılık AŞ’ye tahsis edildi.

29-03-2019 10:14

Haberler � EKONOMİ


ANKARA (e-ha): TCDD ile TCDD Taşımacılık AŞ arasında personelin kadrosu ve pozisyonlarıyla, demirbaş niteliğindeki diğer araç-gereç ve cihazların, çeken ve çekilen araçlar ve bunlarla ilgili diğer araç, gereç ve cihazların devrine, mülkiyeti TCDD’ye ait olan taşınmazlardan protokol ekindeki taşınmazların TCDD Taşımacılık AŞ’ye tahsis edildi.
e-Haber Ajansı (e-ha) editörünün TCDD'nin Resmi web sitesi kaynağından aldığı bilgilere göre; Gelişmiş ülke demiryollarına bakıldığında, sektörün değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırıldı.
TCDD 2017 Resmi raporlarında açıklandığına göre; Türk demiryollarının gelişmesinin ivme kazanarak devam etmesi, taşımacılıktan demiryolu endüstrisine, eğitimden Ar-Ge’ye, yan sanayiden müşavirlik hizmetlerine, altyapı inşaatından sertifikasyona bütün alanlarda özel sektörün de işin içinde olduğu efektif bir mekanizmayı zorunlu kılmaktadır. Bu ise demiryollarımızın yeniden yapılanmasıyla ancak mümkün olabilecektir. Yeniden yapılanmanın yasal altyapısı oluşturulmuş ve demiryolu sektöründe serbestleşme sağlandı.
Açıklamanın devamında şöyle denildi: "Ülkemizde demiryolu ulaşım faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak, serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin diğer ulaşım türleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini sağlamak amacıyla, 26/09/2011 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılan ve 01/11/2011 tarihli 28102 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 655 sayılı “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile “Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Tehlikeli Mal ve Kombine
Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ve Demiryolu Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.
TCDD’nin yeniden yapılandırılması sürecinde AB tarafından finanse edilen birtakım eşleştirme ve teknik yardım projeleri de gerçekleştirilmiştir.
01.05.2013 tarihli ve 28634 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 24.04.2013 tarihli ve 6461 sayılı “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkındaki Kanun” ile TCDD’nin demiryolu altyapı işletmecisi olarak yeniden yapılandırılması,
TCDD Bağlı Ortaklığı olan TCDD Taşımacılık AŞ ’nin kurularak yük ve yolcu taşımacılığı yapması ile özel sektörün de yük ve yolcu taşımacılığı yapmasının önünün açılması,
Demiryolu altyapı işletmecisi veya tren işletmecisi olarak kamu tüzel kişileri ile şirketlerin yetkilendirilmesi
gibi hususlar düzenlenmiştir. Şekil 24’te serbestleşme sonrası demiryolu sektörü yapısı görülmektedir.
Bu kapsamda, TCDD Ana Statüsü ve TCDD Taşımacılık AŞ’nin Esas Sözleşmesi 18.04.2016 tarihli ve 2016/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu (YPK) Kararı ile onaylanmıştır. TCDD Ana Statüsü 04.06.2016 tarihli ve 29732 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TCDD Taşımacılık AŞ 14.06.2016 tarih ve 397254 Ticaret Sicil No.su ile tescil edilmiş olup TCDD Taşımacılık AŞ’nin Esas Sözleşmesi 17.06.2016 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır.
TCDD ile TCDD Taşımacılık AŞ arasında personelin kadrosu ve pozisyonlarıyla, demirbaş niteliğindeki diğer araç-gereç ve cihazların, çeken ve çekilen araçlar ve bunlarla ilgili diğer araç, gereç ve cihazların devrine, mülkiyeti TCDD’ye ait olan taşınmazlardan protokol ekindeki taşınmazların TCDD Taşımacılık AŞ’ye tahsis edilmesi 14.12.2016 tarih ve 26/338 sayılı YKK ile karara bağlanmış ve Devir, Tahsis ve İşletme Protokolü 28.12.2016 tarihinde imzalanmıştır. 
Bu kapsamda; 01.01.2017 tarihinden itibaren TCDD Demiryolu Altyapı İşletmecisi olarak yeniden yapılanmış ve demiryolu tren işletmecisi olarak TCDD Taşımacılık AŞ faaliyete başlamıştır. Yeni duruma göre; diğer demiryolu tren işletmeciliği şirketleri sektöre girmeye başlamış ve ilk özel taşımacılık şirketi Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş; özel sektör kendi trenleri ve kendi personeli ile demiryollarında yük ve yolcu taşımacılığı yapma imkanına kavuşmuştur.
28/11/2017 tarih ve 7061 sayılı Kanunun 114’üncü maddesiyle 6461 sayılı Kanunun TCDD’nin Desteklenmesi başlıklı Geçici 3. Maddesinde yer alan, “beşinci yılın yıl sonuyla” ibaresi “2020 yılı sonuyla” “Bakım ve onarım” ibaresi “İşletme” şeklinde değiştirilmiştir.
Buna göre; a) 5 inci maddede1 belirtilenlerin dışında kalan yatırımlarının finansmanı, b) İşletme bütçesinde yer alan finansman açıkları, c) TCDD Taşımacılık AŞ’ye yapılan sermaye transferi nedeniyle doğan açıkları, sermayesine mahsuben Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanır."
e-Haber Ajansı (e-ha)
YORUMLAR
Hen�z Yorum Yok !
�lginizi �ekebilecek di�er haberler
Burak Tahir Bilici
Mevlüt Yiğit
Öğr. Gör. Ahmet Yaşar ZENGİN
Sağlıkçınız