Kadirli’de Zeytin ya?? üretimi h?zla art?yor

Türkiye’de zeytin a?ac? dikiminde son y?llarda önemli mesafe kat eden Çukurovada zeytin hasad? ba?lad?.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde zeytin hasad?n? gerçekle?tiren Zeytin üreticisi Harun Savran ilçede bu y?l rekoltenin dü?tü?ü kaydederek 12 bin ton zeytin ya?? ç?kaca?? beklendi?i kaydetti.

Zeytin a?ac? dikiminin her geçen y?l artt???n? ilçede Kadirli’de 6 tane zeytinya?? fabrikas?n?n yer al?yor.

Zeytin üretiminde ata?a geçen ilçede faaliyet gösteren Toker Zeytinya?? fabrikas? sahibi Tayfur Toker son model makinalarla so?uk-s?cak s?k?m yapt?klar?n? belirterek, Kadirli’nin zeytin üretiminde Türkiyede say?l? ilçeler aras?na girdi?ini ifade etti.

Uzmanlar zeytin ya?? kullan?m?n?n insan sa?l??? için çok önemli oldu?unu belirtirken  Çukurova’da ekim ay?nda ba?lay?p aral?k ay? sonuna kadar süren zeytin  toplama mevsimi sürüyor.

 Hasat ayn? zamanda zeytinin kullan?m amac?na göre yap?l?yor. Yani zeytin sofral?k ya da ya?l?k olarak de?erlendirme amac?na göre hasat zaman? da farkl?l?k gösteriyor.

 En önce sofral?k ye?il zeytinler (ham), arkas?ndan erken hasat ya?l?k zeytinler, sonra siyah sofral?k ve ya?l?k siyah zeytinler toplan?yor.  

Elde edilen ürün genellikle zeytinya??  ve sofral?k için kullan?l?rken sofral?k olan zeytinler salamura yap?m?nda kullan?l?yor. 

Daha Fazla

Son Videolar